• info@acc.hr
  • Zagreb, Croatia
AccESD
Exploring the Causes of Climate Change: AccESD Project’s ESD Module 2 Workshop in Budapest

Exploring the Causes of Climate Change: AccESD Project’s ESD Module 2 Workshop in Budapest

The AccESD project, a collaborative initiative focused on promoting environmental sustainability in sports, on 15 April 2023 conducted its second Educational Module (ESD Module 2) in Budapest, Hungary. This workshop, titled “What is causing climate change?”, brought together representatives from various partner organisations to discuss the causes of climate change and the role of individuals and sports organizations in mitigating its impact.

Held at a workshop room near the iconic Hero Square, the event was organised by Budapest Association for International Sport (HU) in collaboration with Active Citizens (HR), Kayak Canoe Club Mladost (HR), Kajak Association Brkati Som (SI) and Sustainable Society Accelerator – Accelerator (HR). The diverse group of attendees actively participated in discussions, sharing their experiences and ideas on innovative approaches to address climate change.

Accelerator, the project coordinator, presented an overview of the current AccESD project, its status, upcoming activities, and budget. The conversation also covered plans for the upcoming ESD Module 3, set to be organised in Slovenia.

One of the highlights of the workshop was a comprehensive presentation delivered by an officer from the Hungarian Parliament specialising in sustainability. The presentation, “What causes Climate Change?”, provided an in-depth analysis of the factors contributing to climate change, including natural and human causes, evidence of climate change, its global consequences, and potential mitigation strategies. The presentation also emphasised the role of sport organisations and clubs in advocating for climate change awareness and sustainable practices.

To further engage participants, the workshop featured interactive exercises, group discussions, and personal reflection activities. Attendees calculated their carbon footprints and identified steps they could take to reduce their emissions. The workshop also allowed participants to explore potential actions to address climate change in their communities and within their sports organisations.

The ESD Module 2 workshop served as a valuable platform for knowledge sharing, collaboration, and encouraging action on climate change. The success of the workshop underscores the importance of international cooperation in addressing environmental challenges and promoting sustainable practices in the field of sport.

As the AccESD project moves forward, the partners are eagerly anticipating the upcoming ESD Module 3 in Slovenia, confident that the experiences shared in the previous modules will lead to continued growth, cooperation, and positive impact in the field of sport and environmental sustainability. Stay tuned for updates on the project’s progress and upcoming workshops!

Istraživanje uzroka klimatskih promjena: Radionica ESD modula 2 AccESD projekta u Budimpešti

AccESD projekt, zajednička inicijativa usmjerena na promicanje ekološke održivosti u sportu, 15. travnja 2023. održao je svoj drugi obrazovni modul (ESD modul 2) u Budimpešti, Mađarska. Radionica pod nazivom “Što uzrokuje klimatske promjene?” okupila je predstavnike raznih partnerskih organizacija kako bi raspravljali o uzrocima klimatskih promjena i ulozi pojedinaca i sportskih organizacija u ublažavanju njihovog utjecaja.

Održana u radionici u blizini čuvenog Trga heroja, događaj je organizirala Budimpeštanska udruga za međunarodni sport (HU) u suradnji s Aktivnim građanima (HR), Kajak kanu klubom Mladost (HR), Kajak udruženjem Brkati Som (SI) i Održivim društvenim ubrzivačem – Accelerator (HR). Raznolika skupina sudionika aktivno je sudjelovala u raspravama, dijeleći svoja iskustva i ideje o inovativnim pristupima rješavanju klimatskih promjena.

Ubrzivač, koordinator projekta, predstavio je pregled trenutnog AccESD projekta, njegov status, nadolazeće aktivnosti i proračun. Razgovor je također obuhvatio planove za nadolazeći ESD modul 3 koji će se organizirati u Sloveniji.

Jedan od vrhunaca radionice bio je sveobuhvatna prezentacija koju je održao službenik iz mađarskog parlamenta specijaliziran za održivost. Prezentacija pod nazivom “Što uzrokuje klimatske promjene?” pružila je dubinsku analizu čimbenika koji doprinose klimatskim promjenama, uključujući prirodne i ljudske uzroke, dokaze o klimatskim promjenama, globalne posljedice i moguće strategije ublažavanja. Prezentacija je također naglasila ulogu sportskih organizacija i klubova u zagovaranju svijesti o klimatskim promjenama i održivim praksama.

Kako bi dodatno angažirali sudionike, radionica je sadržavala interaktivne vježbe, grupne rasprave i aktivnosti osobnog promišljanja. Sudionici su izračunali svoj ugljični otisak i identificirali korake koje bi mogli poduzeti kako bi smanjili svoje emisije. Radionica je također omogućila sudionicima da istraže potencijalne akcije za rješavanje klimatskih promjena u svojim zajednicama i unutar svojih sportskih organizacija.

Radionica ESD Modula 2 poslužila je kao vrijedna platforma za razmjenu znanja, suradnju i poticanje djelovanja na klimatske promjene. Uspjeh radionice ističe važnost međunarodne suradnje u rješavanju ekoloških izazova i promicanju održivih praksi u području sporta.

Dok AccESD projekt napreduje, partneri s nestrpljenjem očekuju nadolazeći ESD Modul 3 u Sloveniji, uvjereni da će iskustva podijeljena na prethodnim modulima dovesti do kontinuiranog rasta, suradnje i pozitivnog utjecaja u području sporta i ekološke održivosti. Pratite ažuriranja o napretku projekta i nadolazećim radionicama!

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)