• info@acc.hr
  • Zagreb, Croatia
AccESD
AccESD Project: A Journey from Education to Action for a Sustainable Future in Sports

AccESD Project: A Journey from Education to Action for a Sustainable Future in Sports

Venue date: 30 September 2023

From conference rooms to riverbanks, the AccESD project has been on an incredible journey, uniting communities and organizations under one vital cause: sustainability through sports. The project recently marked two significant milestones with the ESD Module 3 meeting held in Bovec, Slovenia, and the Local Action 1 event along the breathtaking Soča River. This comprehensive article delves into these events, capturing the essence of how the AccESD project is fostering sustainability from theory to practice.

ESD Module 3 Meeting: Uniting for a Sustainable Future

Hosted in the picturesque town of Bovec, the third Educational Module unfolded over two enlightening days, focusing on “Efforts to Tackle Climate Change.” Budapest Association for International Sport (BAIS) took the stage to demonstrate how sports can be leveraged to promote sustainability. One standout initiative was their practice of “trash picking during sports events,” which integrates athleticism with eco-consciousness.

The meeting also served as a platform for sharing best practices, emphasizing the power of localized actions. Mr. Borkinson, the project coordinator, provided insights into the current status of the project and set the stage for the forthcoming ESD Module 4 and Local Action 2, both slated for Zagreb.

Paddling for a Purpose: Local Action 1 Along the Soča River

Close on the heels of the educational meeting, the AccESD project manifested its principles through Local Action 1, a kayaking event along the Soča River that aimed to promote sustainability, engage the community, and offer hands-on learning experiences. Participants collected trash and moved fallen tree branches, contributing to the ecological health of the river.

Key Outcomes

  1. Awareness and Education: Both events elevated the participants’ understanding of environmental challenges, offering tangible experiences and actionable insights.
  2. Community Building: By involving local citizens in these initiatives, the project has begun to cultivate a strong community focused on environmental sustainability.
  3. Action-Oriented Approaches: From discussions and presentations to kayaking and trash collection, the project proved that education and action must go hand in hand for effective sustainability efforts.

The Road Ahead

While specific dates for ESD Module 4 and Local Action 2 are yet to be announced, they promise to build on the successes and learnings of these past events. The AccESD project continues to serve as a beacon, guiding us towards a future where sports are not just a form of entertainment but a platform for meaningful change.

The Synergy of Sport and Sustainability

The AccESD project has showcased the incredible potential of merging sports with environmental action. From informative meetings to hands-on kayaking events, it’s clear that this unique project has found an effective formula for promoting sustainability. As the AccESD project unfolds, expect more riveting updates that show how sports can indeed be a powerful tool in the fight against climate change and for environmental sustainability.

Stay tuned for more updates on the AccESD project’s progress and its ongoing commitment to building a more sustainable future—one sporting event at a time.

***** prijevod članka na hrvatski jezik *****

Projekt AccESD: Putovanje od obrazovanja do akcije za održivu budućnost u sportu

Datum događaja: 30, rujna 2023.

Od konferencijskih prostorija do obala rijeke, projekt AccESD prošao je nevjerojatnim putem, ujedinjujući zajednice i organizacije pod jednim važnim ciljem: održivost kroz sport. Projekt je nedavno obilježio dvije značajne prekretnice s održavanjem ESD Module 3 sastanka u Bovcu, Slovenija, i događajem Local Action 1 duž predivne rijeke Soče. Ovaj sveobuhvatni članak ulazi u dubinu ovih događaja, hvatajući suštinu načina na koji projekt AccESD promiče održivost od teorije do prakse.

ESD Module 3 sastanak: Ujedinjenje za održivu budućnost

Održan u slikovitom gradu Bovcu, treći obrazovni modul odvio se tijekom dva prosvjetljujuća dana, fokusirajući se na “Napore za rješavanje klimatskih promjena”. Budimpeštanska udruga za međunarodni sport (BAIS) preuzela je pozornicu kako bi pokazala kako se sport može iskoristiti za promicanje održivosti. Jedna od istaknutih inicijativa bila je njihova praksa “sakupljanja smeća tijekom sportskih događanja”, koja integrira atletičke sposobnosti s ekološkom sviješću.

Sastanak je također poslužio kao platforma za razmjenu najboljih praksi, naglašavajući moć lokaliziranih akcija. Gospodin Borkinson, koordinator projekta, pružio je uvide u trenutačni status projekta i postavio temelje za nadolazeći ESD Module 4 i Local Action 2, oba predviđena za Zagreb.

Veslanje s ciljem: Local Action 1 duž rijeke Soče

Neposredno nakon obrazovnog sastanka, projekt AccESD manifestirao je svoja načela kroz Local Action 1, veslački događaj duž rijeke Soče koji je imao za cilj promicati održivost, angažirati zajednicu i pružiti praktična iskustva učenja. Sudionici su prikupljali smeće i premještali palo granje, doprinoseći ekološkom zdravlju rijeke.

Ključni ishodi

Svijest i obrazovanje: Oba događaja podigla su razumijevanje sudionika o ekološkim izazovima, nudeći opipljiva iskustva i djelotvorne uvide.

Izgradnja zajednice: Uključivanjem lokalnih građana u ove inicijative, projekt je započeo s izgradnjom snažne zajednice usmjerene na ekološku održivost.

Orjentacija na akciju: Od rasprava i prezentacija do veslanja i sakupljanja smeća, projekt je dokazao da obrazovanje i akcija moraju ići ruku pod ruku za učinkovite napore u održivosti.

Put naprijed

Iako konkretni datumi za ESD Module 4 i Local Action 2 još nisu objavljeni, obećavaju izgraditi na uspjesima i saznanjima ovih prošlih događanja. Projekt AccESD nastavlja služiti kao svjetionik, usmjeravajući nas prema budućnosti u kojoj sport nije samo oblik zabave, već platforma za značajne promjene.

Sinergija sporta i održivosti

Projekt AccESD pokazao je nevjerojatan potencijal spajanja sporta s ekološkim djelovanjem. Od informativnih sastanaka do praktičnih veslačkih događanja, jasno je da je ovaj jedinstveni projekt pronašao učinkovitu formulu za promicanje održivosti. Kako se projekt AccESD razvija, očekujte još uzbudljivih ažuriranja koja pokazuju kako sport može doista biti moćan alat u borbi protiv klimatskih promjena i za ekološku održivost.

Ostajte s nama za više ažuriranja o napretku projekta AccESD i njegovoj stalnoj posvećenosti izgradnji održivije budućnosti—jedan sportski događaj u isto vrijeme.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)