• info@acc.hr
  • Zagreb, Croatia
GETS
Successful Project Work Meeting on 12 July Advances Green Education Through Sports Initiative

Successful Project Work Meeting on 12 July Advances Green Education Through Sports Initiative

In a significant step towards promoting green education through sports, the project partners of the GETS initiative convened for a productive project work meeting on 12 July 2023. The meeting, attended by all partners, served as a platform for in-depth discussions on the progress of the multiplier sport event and plans for the final event, as well as an exciting invitation to the European Sport Platform.

The project work meeting commenced with an overview of the status of the multiplier sport event, a key component of the GETS project. Each partner organization discussed their preparations and strategies for organizing this event, which aims to showcase sustainable practices in sport. ACC, successfully organized its event on 16th June in Osijek, coinciding with the prestigious Pannonian Challenge event. The event provided a fantastic opportunity to raise awareness and engage participants in discussions on sustainable sports practices.

Looking ahead, the partners delved into the plans for the final multiplier sport event, which will be held in Cascais, Portugal, from 13th to 15th October. This event promises to be a momentous gathering, with each partner organization bringing three representatives. The event will serve as a culmination of the project’s efforts, providing an ideal platform for sharing knowledge, experiences, and best practices in promoting green education through sports.

Furthermore, the partners were delighted to receive an invitation to the European Sport Platform, organized by ENGSO (European Non-Governmental Sport Organisation), to be held from 12th to 14th October in Lisbon. This platform offers a unique opportunity to connect with other stakeholders in the sports sector, exchange ideas, and foster collaborations in driving forward sustainable sports initiatives across Europe.

The project work meeting concluded with a renewed sense of determination and enthusiasm. The partners reaffirmed their commitment to the objectives of the GETS initiative, recognizing the transformative power of sports in promoting environmental consciousness and healthier lifestyles. Through their collective efforts, they aim to leave a lasting impact on the sports community and inspire positive change.

Stay tuned for more updates on the progress of the GETS initiative and its impactful endeavors in the field of green education through sports. Together, we can create a greener, more sustainable future through the power of sports.

#GETSInitiative #MultiplierSportEvent #FinalEvent #Cascais #EuropeanSportPlatform #SustainabilityInSports #GreenEducationThroughSports

Uspješan projektni sastanak održan 12.7. unaprjeđuje GETS projekt

U značajnom koraku prema promicanju zelene edukacije kroz sport, partnerske organizacije projekta GETS nedavno su se okupile na produktivnom sastanku o radu projekta. Sastanak, na kojem su sudjelovali svi partneri, poslužio je kao platforma za dubinske rasprave o napretku multiplikativnog sportskog događaja i planovima za završni događaj, kao i uzbudljivom pozivu na Europsku sportsku platformu.

Sastanak o radu projekta započeo je pregledom statusa multiplikativnog sportskog događaja, ključnog dijela projekta GETS. Svaka partnerska organizacija raspravljala je o pripremama i strategijama za organizaciju ovog događaja, koji ima za cilj predstaviti održive prakse u sportu. Akcelerator za održivo društvo uspješno je organizirao događaj 16. lipnja u Osijeku, u sklopu prestižnog događaja Pannonian Challenge. Događaj je pružio izvrsnu priliku za podizanje svijesti i uključivanje sudionika u rasprave o održivim sportskim praksama.

Gledajući unaprijed, partneri su se posvetili planovima za završni multiplikativni sportski događaj, koji će se održati u Cascaisu, Portugal, od 13. do 15. listopada. Taj događaj obećava biti svečani skup, na kojem će svaka partnerska organizacija dovesti tri predstavnika. Događaj će biti kulminacija napora projekta, pružajući idealnu platformu za dijeljenje znanja, iskustava i najboljih praksi u promicanju zelene edukacije kroz sport.

Osim toga, partneri su s oduševljenjem primili poziv na Europsku sportsku platformu, koju organizira ENGSO (Europska nevladina sportska organizacija) i koja će se održati od 12. do 14. listopada u Lisabonu. Ova platforma pruža jedinstvenu priliku za povezivanje s drugim dionicima u sportskom sektoru, razmjenu ideja i poticanje suradnje u promicanju održivih sportskih inicijativa diljem Europe.

Sastanak projekta o radu zaključen je s obnovljenim osjećajem odlučnosti i entuzijazma. Partneri su potvrdili svoju posvećenost ciljevima inicijative GETS, prepoznajući transformacijsku snagu sporta u promicanju ekološke svijesti i zdravijeg načina života. Kroz svoje zajedničke napore, cilj im je ostaviti trajni utjecaj na sportsku zajednicu i inspirirati pozitivne promjene.

Ostanite u tijeku za više informacija o napretku inicijative GETS i njenim značajnim naporima u području zelene edukacije kroz sport. Zajedno možemo stvoriti zeleniju, održiviju budućnost kroz snagu sporta.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)