• info@acc.hr
 • Zagreb, Croatia
GETS
GETS Project Partners Hold Productive Online Meeting to Plan Future Activities

GETS Project Partners Hold Productive Online Meeting to Plan Future Activities

Date: September 25, 2023

In a recent online meeting, project partners of the Green Education Through Sports (GETS) initiative came together to discuss crucial aspects of their ongoing work. Held on September 25, 2023, the meeting was a vital platform for partners to align their efforts and plan for upcoming events.

All partners, except EUNIK, were present for the meeting, demonstrating their commitment to the GETS project’s objectives and collaborative spirit. The discussions primarily revolved around several key agenda items:

 1. Dissemination Activities: Partners deliberated on various strategies to effectively disseminate the project’s outcomes and engage a wider audience. They emphasized the importance of reaching grassroots sports organizations, environmentalists, and volunteers who could benefit from the project’s resources.
 2. Upcoming Conference: One of the highlights of the meeting was the discussion about the upcoming conference scheduled for October 12-15 in Cascais, Portugal. This conference will serve as a platform for sharing insights, experiences, and best practices related to green education through sports. The partners discussed the agenda, speakers, and logistical details to ensure the conference’s success.
 3. European Sport Platform: During the conference, the GETS project will have a dedicated session about “Green Education Through Sport” at the European Sport Platform. This is a significant opportunity to showcase the project’s work on an international stage. Partners discussed the content and structure of this session, aiming to deliver valuable insights to a broader audience.
 4. Info Pack Preparation: SEA (Sports Evolution Alliance) took on the responsibility of preparing an informative pack that will provide valuable resources and information about the conference.
 5. Project Evaluation: As the GETS project approaches its conclusion, partners expressed their intent to evaluate its overall success and impact. This evaluation will help assess the achievements, lessons learned, and areas for improvement, contributing to the future sustainability of similar initiatives.

The meeting demonstrated the unwavering dedication of the GETS project partners to the cause of the GETS project. Their collaborative efforts and forward-thinking approach ensure that the project continues to make a positive impact on the sports community and the environment.

The GETS project is on track to achieve its mission of promoting sustainable practices in sports and raising awareness about environmental protection. As the project enters its final stages, partners remain focused on creating a lasting legacy of green education in sports for future generations.

Stay tuned for more updates on the GETS project’s achievements and its continued efforts to merge sports and sustainability for a better world.

********

Partneri projekta GETS održali su produktivan online sastanak kako bi planirali buduće aktivnosti

U sklopu projekta Zeleno Obrazovanje Kroz Sport (GETS), partneri su nedavno održali uspješan online sastanak kako bi raspravljali o budućim aktivnostima projekta. Sastanak je organiziran 25. rujna i okupio je sve partnere projekta, osim EUNIK-a.

Glavne točke rasprave uključivale su:

 1. Aktivnosti diseminacije: Partneri su razgovarali o strategijama za učinkovito širenje rezultata projekta i privlačenje šire publike. Naglasili su važnost dosezanja organizacija amaterskog sporta, ekoloških aktivista i volontera koji bi mogli imati koristi od resursa projekta.
 2. Nadolazeća konferencija: Partneri su detaljno razgovarali o nadolazećoj konferenciji u Cascaisu, Portugalu, zakazanoj za razdoblje od 12. do 15. listopada. Ova konferencija će poslužiti kao platforma za dijeljenje spoznaja, iskustava i najboljih praksi u vezi sa zelenim obrazovanjem kroz sport. Partneri su se usredotočili na pripremu dnevnog reda, odabir govornika i rješavanje logističkih pitanja kako bi osigurali uspješno održavanje konferencije.
 3. Europska sportska platforma: Tijekom konferencije projekta GETS će imati posebnu sesiju posvećenu “Zelenom Obrazovanju Kroz Sport” na Europskoj sportskoj platformi. Ovo predstavlja značajnu priliku za predstavljanje rada projekta na međunarodnoj razini, te su partneri razgovarali o sadržaju i strukturi te sesije.
 4. Priprema info paketa: SEA partner (Savez za Evoluciju Sporta) preuzeo je odgovornost za pripremu informativnog paketa koji će pružiti korisne resurse i informacije o konferenciji.
 5. Evaluacija projekta: S obzirom na završne faze projekta GETS, partneri su izrazili namjeru da provedu evaluaciju ukupnog uspjeha i utjecaja projekta. Ova evaluacija će pomoći u procjeni postignuća, naučenih lekcija i područja za poboljšanje, te doprinijeti budućoj održivosti sličnih inicijativa.

Ovaj produktivan sastanak partnera projekta GETS pokazuje njihovu predanost projektu i njegovim ciljevima. Njihova suradnja i posvećenost osiguravaju da projekt nastavi ostvarivati pozitivan utjecaj na sportsku zajednicu i okoliš.

Projekt GETS nastavlja napredovati prema ostvarenju svoje misije promicanja održivih praksi u sportu i podizanja svijesti o zaštiti okoliša. Kako projekt ulazi u svoje završne faze, partneri ostaju usmjereni na stvaranje trajnog naslijeđa zelenog obrazovanja u sportu za buduće generacije.

Pratite nas za više informacija o postignućima projekta GETS i njegovim nastojanjima da spoji sport i održivost za bolji svijet.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)