• info@acc.hr
  • Zagreb, Croatia

O nama / About Us

Održivo društvo je ono koje osigurava zdravlje i vitalnost ljudskog života i kulture te prirodnog kapitala za sadašnje i buduće generacije. Takvo društvo djeluje kako bi zaustavilo aktivnosti koje služe uništavanju ljudskog života, kulture i prirode te potaknulo one aktivnosti koje služe za očuvanje postojećeg, obnavljanje oštećenog i sprječavanje ljudskih bića od budućih negativnih posljedica.

Održiva društva imaju viziju koju prihvaćaju i aktivno promiču svi ključni dionici društva, uključujući tvrtke, skupine u nepovoljnom položaju, ekologe, udruge građana, vladine agencije i vjerske organizacije. To su mjesta koja grade svoju imovinu i usuđuju se biti inovativna. Takva društva cijene zdrave ekosustave, učinkovito koriste resurse i aktivno nastoje zadržati i poboljšati lokalno utemeljeno gospodarstvo.

Udruga Akcelerator za održivo društvo (ACC) je osnovana kao odgovor na potrebe lokalne zajednice za održivošću. Udruga ACC okuplja pojedince iz različitih sektora s ciljem da međusobnom razmjenom iskustva stvore najprikladnija rješenja te aktivno doprinese održivom društvu. Udruga djeluje u ražličitim sektorima, no poseban naglasak stavlja na aktivno građanstvo i sportski sektor.

Aktivno građanstvo može doprinijeti održivom društvu….

Sportski sektor može doprinijeti održivom društvu kroz promicanje zdravlja i tjelesne aktivnosti istovremeno potičući zaštitu okoliša i socijalnu uključivost. Također, sportski sektor doprinosi ciljevima održivog razvoja 2030.

Udruga Akcelerator za održivo društvo je osnovano s ciljem promicanja održivog društva kroz različite sektore kao što su sport i civilni sektor.

Predsjednik udruge: Nenad Borković

Potpredsjednice udruge: Lana Omrčen Dejan Ćosić

About us

A sustainable society is what ensures the health and vitality of human life and culture and natural capital for current and future generations. Such a society works to stop activities that serve to destroy human life, culture and nature and to encourage those activities that serve to preserve the existing, restore the damaged and plan human beings against future negative consequences.

Sustainable societies have a vision that is embraced and actively promoted by all key stakeholders in society, including businesses, disadvantaged groups, environmentalists, civic associations, government agencies, and faith-based organisations. These are places that build their assets and dare to be innovative. Such societies value healthy ecosystems, use resources efficiently, and actively seek to maintain and improve a locally based economy.

The Accelerator for a Sustainable Society (ACC) Association was founded in response to the local community’s sustainability needs. The ACC association gathers individuals from different sectors with the aim of creating the most suitable solutions through mutual exchange of experience and actively contributing to a sustainable society. The association operates in various sectors, but places special emphasis on active citizenship and the sports sector.

Active citizenship can contribute to a sustainable society….

The sports sector can contribute to a sustainable society by promoting health and physical activity while encouraging environmental protection and social inclusion. Also, the sports sector contributes to the 2030 Sustainable Development Goals.

The association Accelerator for a Sustainable Society was founded with the aim of promoting a sustainable society through various sectors such as the sports and civil sectors.

President of the association: Nenad Borković

Vice-presidents of the association: Alma Omrčen and Dejan Ćosić