• info@acc.hr
  • Zagreb, Croatia

Projekti / Projects

AccESD

Erasmus+ Sport mala suradnička partnerstva – Accelerating Education on Sustainable Development (Ubrzavanje obrazovanja o održivom razvoju) – 60.000 EUR – nositelj projekta Poveznica

Sustainable Society Accelerator (ACC) ima za cilj ubrzati provedbu UN-ovih ciljeva održivog razvoja (SDG) uspostavom suradničke mreže lokalnih sportskih klubova i organizacija civilnog društva aktivnih u području održivog razvoja. Zajedno su u većoj mogućnosti doprinijeti Europskom klimatskom paktu koji je inicijativa na razini EU-a koja poziva ljude, zajednice i organizacije da sudjeluju u klimatskim akcijama i izgrade zeleniju Europu. Projekt pod nazivom Ubrzavanje obrazovanja o održivom razvoju (AccESD) otključava golemi neiskorišteni potencijal sportskih klubova na bazi da doprinesu održivom razvoju u lokalnim zajednicama. Stoga je podržan od strane Erasmus+ programa Europske unije. Projekt AccESD pridonosi izgradnji kapaciteta sportskih klubova na lokalnoj razini za transnacionalni i međusektorski rad u području održivog razvoja. Konkretnije, projekt AccESD omogućuje članovima osoblja u sportskim klubovima da steknu vrijednosti, znanja i vještine potrebne za oblikovanje svoje organizacije i njezinih aktivnosti na održiv način kroz obrazovni proces koji uključuje organiziranje lokalnih akcija kao sredstva multipliciranja učenja za transformaciju unutar lokalne zajednice. Edukacija djelatnika sportskih klubova dopunjena je Lokalnim akcijama koje sportski klubovi organiziraju za građane u svojim lokalnim zajednicama. Cilj je promicati održive prakse u lokalnoj zajednici, au isto vrijeme promicati HEPA i socijalnu uključenost ugroženih građana, te učiniti sportske klubove atraktivnijim i prepoznatijim po dobrom radu u lokalnoj zajednici.

(English version)

The Sustainable Society Accelerator (ACC) aims to accelerate the implementation of the UN Sustainable Development Goals (SDGs) by establishing a collaborative network of grassroots sport clubs and civil society organisations active in the field of sustainable development. Together, they are more able to contribute to the European Climate Pact which is an EU-wide initiative inviting people, communities and organisations to participate in climate action and build a greener Europe. The project entitled Accelerating Education on Sustainable Development (AccESD) unlocks an enormous untapped potential of the grassroots sport clubs to contribute to sustainable development in local communities. It was, therefore, supported by the European Union Erasmus+ Programme. The AccESD project contributes to the capacity building of grassroots sport clubs to work transnationally and across sectors in the field of sustainable development. More specifically, the AccESD project enables the members of staff in the sport clubs to acquire values, knowledge and skills required to shape their organisation and its activities in a sustainable way through the educational process that include organising local actions as means of multiplying learning for transformation within the local community. Education of the members of staff in sport clubs is complemented with Local Actions organised by the sport clubs for citizens in their local communities. The goal is to promote sustainable practices in the local community, while at the same time promoting HEPA and social inclusion of vulnerable citizens, and making sport clubs more attractive and recognised for their good work in the local community. 

GeTS

Erasmus+ Sport suradnička partnerstva – Green Education Through Sports (Zeleno obrazovanje kroz sport) – GeTS – 120.000 EUR – projektni partner – Poveznica1, getsproject.eu

Green Education Through Sports (GETS) je 18-mjesečni Erasmus+ partnerski projekt suradnje s ciljem razvoja i testiranja inovativnih online obrazovnih alata koji omogućuju masovnim sportskim i ekološkim organizacijama razmjenu znanja kako bi se pružili ekološki prihvatljivi sportski događaji koji će koristiti širokom rasponu ciljnih skupina. GETS se fokusira na sve veće potrebe masovnog sportskog pokreta za provedbu održivijih, ekološki prihvatljivijih, volonterskih i široko dostupnih sportskih događaja koji s jedne strane podižu svijest o važnosti zaštite okoliša, a s druge strane potiču sudjelovanje u zaštiti zdravlja pojačavanje tjelesne aktivnosti. Ključni ciljevi GETS-a su:

  • povećati kapacitete masovnih sportskih organizacija i civilnih/zelenih nevladinih organizacija kroz razmjenu radnih praksi i alata za kampanju kako bi se ponudili ekološki prihvatljivi i pristupačni sportski događaji širokom rasponu ciljane publike;
  • omogućiti partnerskim organizacijama da razviju i testiraju online obrazovni alat (E-modul) za promicanje zelenijih, široko dostupnih i volonterskih sportskih događaja;
  • unaprijediti znanja i vještine članova, volontera sportskih i civilnih organizacija o konceptu eko-sportova kroz transnacionalni rad i lokalno implementirane sportske aktivnosti;
  • osnažiti mlade sportske volontere za podizanje svijesti o važnosti ekološki prihvatljivog ponašanja i uključivanje starijih generacija u zelena sportska događanja i kampanje

(English version)

Green Education Through Sports (GETS) is a 18 months Erasmus+ Cooperation partnership project with the aim to develop and test innovative online educational tools allowing grassroots sport and environmentalist organisations to exchange knowledge in order to deliver eco-friendly sport events benefiting a wide range of target groups. GETS focuses on the ever growing needs of the grassroots sport movement to implement more sustainable, environmentally-friendly, volunteer-based and widely accessible sport events that on one hand raise awareness on the importance of environmental protection and on the other hand encourage participation in health enhancing physical activity. The key objectives of GETS are:

  • to increase the capacities of the grassroot sport organisations and civil/green NGOs through exchanging working practices and campaign tools to offer eco-friendly and accessible sport events to a wide range of target audiences;
  • to enable partner organisations to develop and test a online educational tool (an E-module) promoting greener, widely accessible and volunteer-based sport events;
  • to improve knowledge and skills of the members, volunteers of sport and civil organisations about the concept of eco-sports through transnational work and locally implemented sport activities;
  • to empower young sports volunteers to raise awareness on the importance of environmental friendly behaviours and include older generations in green sports events and campaigns;